Pokyny-FAQ's

Co je cílem záchovného projektu ÖVVÖ?

Cílem záchovného projektu ÖVVÖ je zaznamenat určitý počet ryb jednotky, tj. popsaného nebo nepopsaného druhu nebo populace, do plemenné knihy a udržovat tuto jednotku ve fyziologicky, geneticky a behaviorálně zdravých akvarijních populacích podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí. V závislosti na druhu nebo populaci se používají různá opatření, aby se co nejvíce omezily nežádoucí účinky, jako je příbuzenské křížení a genetické zúžení. Která opatření se použijí, určuje vedení projektu a písemně je zaznamenává v rámci projektu. Základním předpokladem pro zařazení jednotky do záchovného projektu ÖVVÖ je prokázání stavu ohrožení. V rámci projektu je dokumentován vývoj stavu těchto jednotek a je vytvořena možnost včas reagovat na problémy ve vývoji stavu a případně je zachytit co nejdříve.

Proč bych se měl/a zapojit do záchovného projektu ÖVVÖ nebo jej založit?

Myšlenka ochrany druhů a snaha o péči o ohrožené druhy ryb samozřejmě není vázána na žádnou strukturu sdružení. Každý se může o ohrožená zvířata postarat osobně. Přesto má z mnoha důvodů smysl založit záchovný projekt v ÖVVÖ nebo se připojit k jednomu z projektů. Na jedné straně máme vícejazyčnou platformu, která usnadňuje oslovení podobně smýšlejících lidí a zájemců, a to i přes jazykové bariéry. ÖVVÖ má navíc dobrou pověst díky svým strukturovaným záchovným projektům. To dává jistotu, že naše projekty fungují, a je zaručeno, že práce je odvedena profesionálně. Kromě toho naše projekty na začátku finančně podporujeme a naše zásady spojují soukromé osoby a veřejné instituce na stejné úrovni. V neposlední řadě vytváří komunitu chovatelů, kteří se zabývají ochranou přírody v rámci různých projektů, které navzájem profitují a vyměňují si informace. To rozšiřuje obzory a spojuje. Jedině společná spolupráce je cestou k úspěchu.

Jak je záchovný projekt ÖVVÖ strukturován?

Záchovný projekt ÖVVÖ je hierarchicky strukturovaný a jeho účastníci mají rozdělené úkoly. Kromě nadřazené koordinace projektu se jedná o vedení projektu a účastníky projektu. Na začátku projektu sepíše koordinace a vedení projektu popis projektu, vymezí se rámec projektu a po přijetí účastníků projektu se vytvoří plemenná kniha. Tato plemenná kniha a každoroční evidence stavu umožňují vedení projektu každoročně flexibilně upravovat pokyny k projektu, což by mělo v konečném důsledku zaručit úspěch projektu.

Jak se mohu stát účastníkem záchovného projektu ÖVVÖ?

Účast v projektu probíhá tak, že kontaktujete příslušné vedení projektu. To zašle dokumenty potřebné k účasti, které žadatel vyplní a poté zašle zpět vedení projektu. Přijetí účastníků projektu vyžaduje pečlivý výběr a probíhá na základě rozhodnutí vedení projektu. To může při rozhodování o pořadí příjmu zvířat z projektu dát přednost logistickým možnostem, chovatelským zkušenostem a zeměpisným komponentům, pokud je to v nejlepším zájmu zvířat. Zásadní je však transparentnost a objektivní posouzení naléhavosti.

Mohu jako soukromá osoba nebo jako veřejná instituce zahájit záchovný projekt ÖVVÖ, a pokud ano, jak?

Ano, je to možné a dokonce žádoucí, ale ÖVVÖ si vyhrazuje právo odmítnout projekty nebo odložit jejich zahájení, pokud nelze věrohodně doložit stav ohrožení jednotky, pokud se zahájení jeví jako příliš předčasné vzhledem ke zralosti projektového záměru nebo pokud nelze v tuto chvíli koordinovat jiný projekt vzhledem k aktuálnímu pracovnímu vytížení u stávajících projektů nebo strukturálním změnám v koordinaci projektů. Žadatel jednoduše zašle příslušnou projektovou žádost koordinaci projektu, která se následně postará o zpracování.

Dostane účastník projektu potvrzení o účasti v projektu?

Účastníci projektu odvádějí skvělou práci při ochraně biologické rozmanitosti naší planety. ÖVVÖ tohle počínání oceňuje certifikátem o účasti v projektu, který potvrzuje, že jsou účastníky projektu a chovateli v rámci ochrany přírody. Tento certifikát se každoročně obnovuje a zůstává v platnosti po dobu jednoho projektového roku s tříměsíčním přechodným obdobím. Každý účastník projektu navíc obdrží jednorázové osvědčení o původu vystavené zvlášť pro každou jednotku, které potvrzuje přesný zeměpisný původ jeho zvířat a označuje je jako zvířata s ověřeným původem. Důvodem je zabránit nepřesnostem ohledně původu a vždy spojit zvířata s přesnými informacemi o původním místě nálezu.

Jsou k dispozici peníze na záchovné projekty ÖVVÖ?

Každý zahájený projekt má nárok na jednorázovou podporu (v současné době 500,- EUR), která se skládá z různých částí ze sponzorských příspěvků na projekt, podpůrných členských příspěvků a grantů ÖVVÖ. Příspěvek je vyplácen po dílčích částkách podle výdajů projektu, ale vyžaduje dohodu s koordinací projektu, protože finanční prostředky na všechny projekty za rok jsou omezené. Vedení projektu může také zcela upustit od příspěvku na podporu, ten však musí být složen na začátku projektu a bude zahrnut do rámce projektu.

Jak mohu finančně podpořit záchovné projekty ÖVVÖ?

U záchovných projektů ÖVVÖ mohou osoby nebo instituce převzít sponzorství projektu za částku dle vlastního výběru. Sponzorství je platné vždy na dva roky, prodloužení sponzorství projektu je možné. Lze také uzavřít sponzorské členství v ÖVVÖ s ročním příspěvkem. ÖVVÖ a vedení projektu ručí za to, že peníze budou použity na zamýšlený účel projektů (např. na pořízení dalších chovných zvířat). Sponzoři projektu jsou uvedeni na domovské stránce, ale žádný sponzor projektu nemá nárok na chovná zvířata z jakéhokoli záchovného projektu ÖVVÖ bez ohledu na výši příspěvku.

Jsou zvířata ze záchovného projektu ÖVVÖ vypouštěna do volné přírody?

Ne, zpravidla ne; za určitých okolností by to bylo dokonce nebezpečné (např. patogeny by se mohly dostat do volné přírody a ohrozit jiné druhy). Reintrodukce již vyhynulých druhů nebo populací zvířat podléhá přísným pravidlům IUCN (Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations) a může se uskutečnit pouze pod vědeckým vedením. Záchovný projekt ÖVVÖ však poskytuje důležitý soubor jedinců, z nichž lze sestavit zakladatelskou populaci, která poslouží jako výchozí bod pro chov populace, která může být nakonec reintrodukována. Ve výjimečných případech, pokud lze věrohodně ověřit, že ryby nejsou nositeli žádných nežádoucích chorob a že jsou díky svému chování (klíčové slovo: reflex útěku) a fyziologické flexibilitě (např. při kolísavých teplotách) schopny přežít reintrodukci bez úhony pro sebe i spoluobyvatele vodních útvarů, lze uvažovat o přímé reintrodukci pod dohledem vědecké organizace nebo IUCN.

Může účastník projektu opustit záchovný projekt ÖVVÖ?

Účast v projektu je dobrovolná, což znamená, že účastník projektu může samozřejmě ze záchovného projektu ÖVVÖ odejít. Ve všech případech rozhoduje odpovědné vedení projektu o tom, co se stane se zvířaty projektu. Aby se předešlo případným sporům, mělo by to být stanoveno na začátku projektu. Zvířata, která si účastník projektu přinesl do projektu sám a která nepocházejí z projektu, jsou však vyloučena od samého počátku. Při odchodu z projektu samozřejmě zůstávají nedotčeny.

Má porušení podmínek účasti v projektu ze strany účastníka projektu osobní důsledky?

V zásadě existuje jen několik pravidel, která musí účastník projektu dodržovat. Jedná se jednak o dodržování zákonů na ochranu zvířat v dané zemi, odhad a zveřejnění stavu v rámci každoroční evidenci stavu, dodržování pokynů vedení projektu a případně dalších pravidel, která jsou písemně zakotvena v příslušných projektech. V případě méně závažných porušení napomíná přímo vedení projektu, v případě závažnějších porušení informuje vedení projektu koordinaci projektu. Poté je z nich spolu s prezidentem ÖVVÖ a dvěma členy prezidia sestaven disciplinární tribunál, který projedná přestupek a stanoví důsledky, které mohou v závislosti na závažnosti sahat od prostého napomenutí (např. pokud není evidence stavu odevzdána navzdory výzvě) až po vyloučení z projektu (např. pokud jsou zvířata z projektu odevzdána třetím osobám v rozporu s pokyny projektu) a dokonce i obvinění (např. v případě hrubého porušení rakouského zákona na ochranu zvířat).

Co se stane, když vedení záchovného projektu ÖVVÖ nebude plnit své úkoly?

V nepravděpodobném případě, že obě osoby vedení projektu nebudou plnit své úkoly, budou o to požádány koordinací projektu. Pokud to nebude mít žádný účinek, je možné vedení projektu odvolat. Existují dva způsoby odvolání. Buď zevnitř projektu, kdy musí nejméně tři účastníci projektu písemně formulovat odůvodněnou žádost o odvolání a předložit ji koordinaci projektu, která po konzultaci s předsednictvem ÖVVÖ přijme opatření, nebo zvenčí. V tomto případě bude koordinace projektu probíhat přímo po předchozí konzultaci s předsednictvem ÖVVÖ. V obou případech přebírá řízení projektu na přechodnou dobu do zvolení nového vedení projektu. V případě odvolání musí vedení projektu předat kompletní projektovou dokumentaci do dvou týdnů od písemného oznámení odvolání koordinaci projektu. Bez ohledu na to zůstává vedení projektu účastníkem projektu za předpokladu, že projekt neopustí.

Může být záchovný projekt ÖVVÖ rozpuštěn?

Ano, pokud by buď všechna zvířata záchovného projektu ÖVVÖ uhynula a příslušnou jednotku by již nebylo možné (v dohledné době) pořídit (např. z důvodu politické situace v domovské zemi této jednotky) nebo je považována za vyhynulou, pokud již neexistuje opodstatnění záchovného projektu ÖVVÖ z důvodu velkého počtu zvířat v rámci projektu, ale i mimo něj (k tomu stačí písemná žádost o zrušení projektu ze strany vedení projektu a tří účastníků projektu), pokud byl stav ohrožení jednotky zrušen úředním orgánem nebo pokud nelze najít nástupce z důvodu odstoupení nebo odvolání vedení projektu.

Mohu se zapojit do záchovného projektu ÖVVÖ (nebo v něm zůstat), pokud nemám ryby, o které se záchovný projekt stará?

Samozřejmě je to možné. Ten, kdo projeví o záchovný projekt ÖVVÖ takový zájem, že se do něj zapojí nebo v něm zůstane i bez chovu, je přínosem pro velký cíl našich projektů: Upozornit lidi na problémy našich pěstounů a udělat z nich spolubojovníky. Naopak účastníci projektu nemají na ryby z projektu žádné základní právo. Kdy a kolik ryb účastník projektu obdrží, určuje příslušné vedení projektu a jím nastavená pravidla.